1. Administratorem danych osobowym jest KPLM adwokaci i radcowie prawni Łuczyński i Szabłowski sp. p. z siedzibą w Warszawie, ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000446727, NIP 5272688504, REGON 146489887.
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu odpowiedzi na Państwa zapytania, wykonania zawieranej umowy i świadczenia usług prawnych. Podstawą przetwarzania danych jest również prawnie uzasadniony interes administratora danych lub strony trzeciej oraz wykonywanie obowiązków nałożonych przez przepisy prawa.
  3. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
  4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania może uniemożliwić udzielenie pomocy prawnej lub świadczenie usług prawnych na Państwa rzecz.
  5. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo: dostępu do treści swoich danych, żadania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodne z prawem przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie danych opiera się na zgodzie.
  6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy lub realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora danych.
  7. Odbiorcami danych osobowych będą firmy świadczące usługi hostingowe oraz informatyczne.